Kayıt Yaptırmak İstiyorum!

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının Amacı

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı kapsamında yapılacak eğitim çalışmalarıyla ülke genelinde anne- babaların anne-babalık becerilerinin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla çocuğun ve ergenin var olan potansiyelini kullanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Meslek Tanımı
Çocukların temel gelişimsel özellikleri dikkate alınarak farklı eğitim ihtiyaçlarını karşılayan, çocukların gelişimlerini desteklenmesine yönelik bilgi ve beceri kazanan kişidir.
12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursuna Katılma Koşulları
Okuma yazma bilmek ve mesleği yapabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.
Aile Eğitimlerinin Yasal Dayanakları
Anayasamız başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlarda; Çocuk Hakları- na Dair Sözleşme, Çocuk Koruma Kanunu, 10. Kalkınma Planı, Millî Eğitim Temel Kanunu ve MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde çocuğun ve ailenin korunması ile desteklenmesi esas alınmış; aileye ve çocuğa sunulacak hizmetler için yönetimlerce bu görevlerin yerine getirilmesi vurgulanmıştır. 0-18 yaş arası olarak tanımlanan çocukluk dönemi, tüm yaşamı belirleyen temel oluşumların gerçekleştiği bir dönemdir. Anayasa ve tüm yasalar incelendiğinde çocuğun öneminin ve ihtiyaçlarının fark edildiği bu dönemde ailelerin eğitiminin ne kadar önemli olduğu görülmektedir.
Aile Eğitimlerinin Sosyal ve Kültürel Dayanakları
Günümüzde yaşamın getirdiği zorluklar ve riskler yüzünden çocukları ve ergenleri yaşama hazırlamak, onlara gerekli becerileri kazandırmak ve ayakları üzerinde durmalarını sağlamak eskisinden daha fazla bir çaba gerektirmektedir. Bu bağlamda ailenin gerekli becerileri kazanmasının desteklenmesi önemlidir. 5 Toplumun temelini en doğal kurum olan aile oluşturur. Aile kurumu insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Ailenin temelini ne kadar sağlam tutarsak toplumun temeli de o kadar sağlam olur. Her çocuğun ailesinden alacağı temel bilgiler, onun gelecekteki başarısını belirler. Bu sebeple nitelikli aile bireylerine ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de demokrasi ve insan haklarının yaşama dönüştürülebilmesi için aile odaklı eğitim çalışmaları sürdürülmelidir.


Aile Eğitimlerinin Ekonomik Dayanakları


Toplumsal değişme ve içinde bulunduğumuz küreselleşme ortamından olumsuz olarak etkilenen kurumların en başında aile kurumu gelmektedir. Aile yapısındaki bozulma ve ailede yaşanan olumsuzluklar topluma doğrudan yansımakta; şiddet, ihmal ve istismar sosyal çatışmaları beslemektedir. Bu da toplumsal ve ekonomik sorunları tetiklemektedir. Bilimsel ve sistematik bir organizasyonla yönlendirilmesi gereken aile eğitimleri, bütün eğitim sisteminin can alıcı noktasıdır. Aile sadece bir toplumsal kurum değil, aynı zamanda önemli bir eğitim kurumudur. Çocuk İlk eğitimini ailesinden alır. Çocukların yaşamlarının en hızlı geliştikleri dönem olan çocukluk yıllarında yapılacak İyileştirici müdahaleler hem bireysel hem toplumsal hem de ekonomik gelişme açısından hayati derecede önemlidir. Öncelikle toplumun soyso-ekonomik açıdan olumsuz koşullardaki ailelerini hedefleyen 0- 18 yaş aile eğitimleri ile bu dönemlerde anne-baba eğitimine dikkat çekmek ve bunu gerçekleş- tirmek geleceğe yatırım için önemli bir fırsattır. Aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması ile çocuğunu destekleyen bilinçli aileler artmakta; daha iyi aile ilişkileri, daha etkili okul- aile iş birliği, daha iyi eğitilmiş ve gelişmiş bireyler yetişmekte; sosyo-ekonomik şartlara bağlı eşitsizlikler azalmakta, sosyal-kültürel ve ekonomik açıdan toplumsal gelişme hız kazanmaktadır. Bütün bu sonuçlar, araştırma bulguları ile de desteklenmektedir.
Programın Felsefi ve Teorik Temelleri
Programda; bilgi ezberlemeye değil, bilgi üretmeye dayalı çağdaş eğitim yaklaşımı ve modelleri temel alınmıştır. Bunlar yapılandırıcı yaklaşım, aktif öğrenme yaklaşımı, yaparak ya- şayarak öğrenme yaklaşımı, bireysel farklılıklara duyarlı eğitim vb. olarak sıralanabilir. Programda yapılandırmacı yaklaşım temel olarak alınmakla birlikte, birçok teoriden yararlanılmıştır. Başka bir deyişle program, eklektik bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Aile eğitimi programlarının temel kabulleri ve düşünsel temelleri aşağıdaki gibidir: – Yaşı, sosyal ve kültürel ortamı, ekonomik durumu ne olursa olsun, tüm bireyler öğrenmeye ve gelişmeye açıktır. – Her anne-baba, çocuğu için ellerinden gelenin en iyisini yapar. – Çocuk hakları, kadın hakları, insan haklarına saygı esastır. – Cinsiyet ayrımcılığı gözetilmez. – Anne-babanın birlikte katılımı esas olup aile bütünlüğü içerisinde uygulamalar yapılır. – Bireysel, sosyal, kültürel ve toplumsal özellikler ile farklılıklar dikkate alınır. – Programın nihai hedeflerinden biri çocuğun/ergenin potansiyelini tam olarak kullanmasına ortam sağlamak, diğeri de anne-babanın kendi bireysel varoluşları ile ilgili yaşam kalitelerini yükseltmektir

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının İçeriği


Tanışma ve Program Tanıtımı
Ailenin Yapısı ve Önemi
Ergen Gelişimi 1
Ergen Gelişimi 2
Ergenlerle İletişim
Ergen ve Akran İlişkileri
Ergenin Okul Yaşamı
Ergenin Kariyer Gelişimi
Ergenlikte Duygusal ve Ruhsal Sorunlar
Ergenlikte Riskli Davranışlar 1
Ergenlikte Riskli Davranışlar 2
Cinsel Sağlık Eğitimi
Temel Haklar İhmal, İstismar ve Şiddet
Özel Gereksinimli Bireylere Duyarlılık


12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursunun Eğitim Süresi


Eğitim süresi 70 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.


12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu Sertifikası


Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.
12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu Sertifikasının Geçerliliği:
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

 

3.12.2018 13:02:39

Etiketler: Özel Açılım Uzaktan Eğitim Kursu, 12-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu AnkaraHizmet verdiğimiz İşlemler

Eğitimlerimiz Profesyonelce ve Alanında Uzman Eğitmenler Tarafından Yapılmaktadır.

Eğitimcinin Eğitimi Kursu
Masaj Kursu Eğitimi
Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Kursu
Hasta Bakım Kursu
Avcılık Kursu
Aile Danışmanlığı Kursu
Emlak Danışmanlığı Kursu
Masaj Kursu
Çocuk Gelişimi Kursu
Hasta Kabul İşlemleri Eğitimi Kursu
İş Güvenliği ve İşçi Sağılığı Kursu
İşaret Dili Kursu
4-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri Kursu
Özel Eğitimde Yardımcı Eleman Yetiştirme Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Kursu
Halkla İlişkiler Kursu
Sekreterlik Kursu
Aşçı Eğitimi Kursu
Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu
İşaret Dili Öğretici ve Tercüman eğitimi Kursu
Yedieminlik Kursu Sertifikası
Cilt Bakımı Kursu
İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu
Santralist Kursu
Sigortacılık Kursu
Strerilizasyon - Dezenfektasyon Kursu
Hijyen Eğitimi
İlkyardım Eğitimi
Pazarlama Eğitimi