Kayıt Yaptırmak İstiyorum!

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Kursu

İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu Eğitiminin Amacı

 İnsan Kaynakları Uzmanlığı Kursu

İnsan kaynakları uzmanlığı eğitimi günümüzde işletmelerin ihtiyacı olan personel yönetimi, bordrolama, personel temini, performans analizlerini yasal ve hukuki şartlara uygun olarak işletmelerin İnsan Kaynakları bölümlerinde tutulması gereken evrak ve yapılması gereken işlemleri yürüten insan kaynakları uzmanlarının eğitimidir. İnsan kaynakları sertifika programında kursiyerlere verilen eğitimler sayesinde sektörde bilinçli, üretken ve donanımlı bir kadro yaratılmasını amaçlamaktadır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim programının süresi 80 saat olup en az lise mezunu bireylerin katılımına açıktır.

 İnsan Kaynakları Uzmanlığı Kursunun Amacı
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi ile;

İnsan kaynakları yönetiminin tarihçesini, önemini, yararlarını ve çalışanlar üzerindeki etkisin kavramalarını,
İnsan kaynakları yönetimine ait tüm terimleri kavramalarını,
İş analizi yapabilmelerini, Personel seçimini, yerleştirilmelerini ve eğitimlerini yapabilmelerini,
İnsan kaynakları birimlerinde aktif olarak görev alabilecek düzeyde yetişmelerini,
Çalışanların performanslarına göre ücretlenmelerini yapabilmelerini,
Çalışanları motive ederek çalışmaya özendirmelerini amaçlamaktadır.

 Kimler İnsan Kaynakları Kursuna Katılabilir?
İnsan Kaynakları Sertifika programı için ön koşul mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri yerine getirebilecek düzeyde ve en az lise mezunu olmaktır.

 İnsan Kaynakları Uzmanlığı Kurs İçeriği Nedir?
İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
Değişen Yönetim Anlayışı
Yönetime Lider Olarak Başarı Neye Bağlı?
İnsan Kaynakları Yönetimi
Temel İky Fonksiyonları
İky Ve Yetki Türleri
İky İşlevinin Niteliği
İk Yöneticisinin Kurmay İşlevleri
Etkili İnsan Kaynakları Sistemleri Nedir?
Yöneticiler İk Konusunda Bilgili Olurlarsa…
Yöneticilerin İk Konusunda Başarılı Olmaları İçin Yeni Rolleri
İky’i Etkileyen Güncel Gelişmeler
Dünyada Ve Türkiye De İky De
İky ‘Nin Stratejik Niteliği
İky ‘De Esneklik Uygulamaları
İk Departmanın Küçülmesi
İnanç Ve Varsayımlar
Yöneticilerin Rolü
İky’de Kritik Alanlar
Vaka Örnek Olayiky Modeli(Storey,2001
İky’ne Stratejik Bakış Ve Fonksiyonlar Arası İlişkilerin Değerlendirilmesi
Stratejik Hedeerin
Belirlenmesi Ve İk
Personel Yönetimi-İk Yönetimi Karşılaştırılması
Stratejik İk Yönetimi Ve Klasik Py Arasındaki Farklılık
Stratejik Görevler Üstlenmiş İk Yönetimi Anlayışı
Müşteritatmini-Çalışan Tatmini Ve İş İlişkisi
Çalışan Davranışının Oluşumu
İk’nın Yaygın Sorun Alanları
Çalışan Tatmininin İş Sonuçlarına Etkisi
İk Yönetimin Etkinliği
İk Yönetimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
İşanalizi
Seçme Yerleştirme
Kadro Azaltma
Performans Değerlendirme
Eğitim Ve Gelişme
Kariyer Yönetimi
Ödüllendirme
Performans Yönetimi
Performans Değerlendirme
İky ‘ De Performans Değerlendirme
Performans Değerlendirme Süreci İle İlgili Bazı Örgütsel Ve Çevresel Faktörler
Performans Değerlendirme Uygulamalarındaki Genel Sorunlar
Performans Değerlendirmenin Amaçları
Performans Değerlendirmenin Kullanım Alanları
Performans Yönetim Sistemi
Pys’nin Temel Unsurları
Performans Değerlendirme Yöntemleri
Değerlendirme Hataları
Değerlendirmede Kullanılan Faktörler
Yetknlik Kavramı Ve Yetkinlikler
Yetkinlere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi
Yetkinlik Modelinin Yararları
Yetkinliklere Dayalı İş Analizi
Hedef Nedir? Türleri
Hedef Değerlendirmeleri
Örnek Çalışma – Performans Yönetimi
Kariyer Yönetimi
Kariyer Yönetiminedir Ve Neden Önemlidir?
Kariyer Motivasyonunun Değerleri
Kariyer Esnekliği
Kariyer Anlayışı
Kariyer Kimliği
Geleneksel Kariyer Anlayışı
Çok Yönlü Kariyer Anlayışı
Kariyer Gelişimi Ve Evreleri
Yaşam Evresimodelleri
Organizasyon Temelli Modeller
Yönelimsel Model
Kariyer Aşamaları
Örnek Çalışma : Kariyer Planlama
Ücret Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ücret
Ödül
Ücret Bileşenleri
Ödül-Ücret Bileşenleri
Ücret Kavramları
Asgari ücret
Ücret Yönetimi
Stratejik Ücret Yönetimi
Ücretlemenin Önemi
Ücret Tatmini –Motivasyon Ve Performans
Ücret Yönetiminde Amaç
Ücretleme –Rekabet Avantajı
Ücret Yönetimi – İky İşlevleri Etkileşimi
Ücret Yönetimi Sistemi
Temel Süreç Ve Faaliyetler
Ücret Politikaları
Stratejiler –Ücretleme
Stratejik Ücret Politika Ve Kararları
Ücret Politikaları
Ücret Yapıları
Ücret Sistemleri
Piyasa Ücret Araştırmaları
Biçimsel /Sistemli Araştırmanın Aşamaları
Ücret Araştırması
Piyasayı Tanımlama
Araştırmanın Tasarımı Ve Uygulanması
Veritoplama Yöntemleri
Ücret Araştırmasında Kullanılan Ana Terimler
Matematiksel / İstatistiksel Ölçüler
Verilerin Analizi/Değerlendirme
Piyasaya Göre Ücret Politikaları
Uygulama : Ücret Yönetimi- Çalışması
Mülakat Teknikleri
Eleman Seçme
Eleman Çekme ,Seçme Süreci,Yerleştirme
Mülakat Teknikleri
Mülakat Türleri
Yetkinlik Türleri
Adayın Değerlendirildiği Önemli Beceriler
İş Mülakatlarında Sıklıkla Yapılan Hataların Kaynakları
Mülakat Aşamaları
Mülakatta Sorulan Soru Tipleri
Mülakatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Uygulama
Vaka 2. Yetkinlik Bazlı Mülakat
Örnek Mülakat Uygulaması
Eğitim Ve Geliştirme
Eğitimin Tanımı Ve Önemi
Yetiştirme Ve Geliştirme Kavramları
Öğrenme
Eğitimin Amaçları
Eğitimde İzlenen İlkeler
Eğitim Politikaları
Eğitim Planlaması
Organizasyon Analizi
İş Analizi
Eğitimde Kişi –Performans Analizi
Eğitim Programının Hazırlanması Ve Uygulanması
Eğitim Programının Kapsamı
Eğitim Yönetimin Seçimi
Eğitim Sonuçlarının Ölçülmesinde İzlenecek Yollar
Eğitim Yöntemleri
Eğiticinin Eğitimi
Örnek Uygulama
Yönetim Ve Organizasyon
Yönetim Ve Organizasyon
Yönetim Fonksiyonları
Yönetim Anlayışları
Yönetim Düşüncesinin Gelişimi
Klasik Yönetim Düşüncesi
Bürokrasiyaklaşımı
Sistem Yaklaşımı
Durumsallık Yaklaşımı
Toplam Kalite Yönetimi
Yeniyönetim Yaklaşımları
İşletme Fonksiyonları
Liderlik Ve Liderlik Türleri
Motivasyon
Çatışma
Koordinasyon
Kontrol
Vaka : Liderlik Çalışması
Davranışsal Yönetim
Kurum Kültürü
Kültürün İşletmeler Açısından Önemi
Kültürün Yönetim Alanında Önem Kazanmasının Nedenleri
İşletmelerde Kültürün Önem Kazanmasına Yol Açan Ekonomik,Sosyal,Teknik Değişimler
Kurum Kültürü
Kuvvetlive Zayıf Kültür Ayrımı
Örgüt Kültürünü Öğrenme Ve Geliştirme
Örgüt Kültürünü Yaşatma Ve Öğrenme
Örgütsel Kültürün Elemanlar
Kurumsal Liderlik
Yönetici Kimdir?
Liderlik Kimdir?
Davranışsal Yaklaşım
Durumsal Yaklaşım
Liderlik Modelleri
Olgunluk Kavramı
Liderlik Tarzları
Modern Liderlik Yaklaşımları
Motivasyon
Temel Örgütsel Davranış
İş Motivasyonu -Temel İşboyutları
Motivasyonu Arttırmak İçin İşlerin Yeniden Tasarımı
Motivasyonda Özendirici Araçlar
Yöneticiler İçin Öneriler
İletişim Ve Çatışma Yönetimi
İletişim Şekilleri
İletişim Süreçleri
Kendini Tanıma Penceresi
İki Kişinin İletişimi
İletişimi Engelleyici Tutumlar
Etkin İletişime Engeller
Örgütsel İletişim
Çatışma Düzeyi
Çatışmaya Taraf Olanlar
Çatışmaya Neden Olan Faktörler
Çatışma Yönetimi Stratejileri
Örnek Uygulama Ve Vaka Çözümü
Entelektüel Sermaye Ve Uluslar Arası İky
Eskive Yeni Ekonomi Gelenekleri
Değer Kavramı Ve Değer Esaslı Yönetim
Yeniekonomide Bir Şirketin Değeri
En Yüksek Piyasa Değerine Sahip Abd Firmaları
Piyasa Değerini Yükselten Faktörler
Günümüzde Değer Yaratan Temel Unsur:Entellektüel Sermaye
Entelektüel Varlık
Entelektüel Sermaye Unsurları
Bilgi Ekonomisi Ve Entelektüel Sermaye Kavramı
İnsan Sermaye
İnsan Sermayesinin Bileşenleri
Yapısal Sermaye
Müşteri sermaye
Uluslar Arası İşletmeciliğin Önemi Ve Kapsamı
Çokuluslu İşletme
Uluslar Arası İşletmeciliğin Tanımlanması Ve Terminolojisi
İşgücü Ve İk Planlması
Yönetici Kaynakları
Yeni ekonomi Örneği/ Uygulama Vaka:Microsoft
Personel Ve Bordrolama İşlemleri
Özlük İşlemlerine Genel Bakış
Ücret Hakkında Genel Bilgiler
Ücret Bordrosu
Özlük Hakkı Ve Özlük İşlemleri
Sözleşme Türleri
Personel Tarafından Hazırlanması Gereken Belgeler
İşveren Tarafından Hazırlanması Gereken Belgeler
Personel Sicil Dosyası
İşten Ayrılan Personel İle İlgili İşlemler
Personel Kayıtları
Ücret Ve Oranları
Bordro Hazırlanırken Bilinmesi Gereken Parametreler
Sigorta Ve Vergi Matrahı İl Eilgili Diğer Bilgiler
Tazminat Hesaplamaları
Sigorta Çeşitleri Ve Kapsamları
İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları
Örnek Uygulama : Bordro Çalışması
Kurumsal Organizasyon Oluşturma Ve Örnek Çalışma
Şirketlerin Hede
Şirketler İçin Başarının Tanımı
Şirketler Neden Kurumsallaşmalıdır
Kurumsal Kimlik Oluşturma
Kurumsallaşmanın Önündekiengeller
Kurumsallaşamamanın İşletmeye Verdiği Zararlar
Kurumsallaşmanın Ögeleri
Kurumsallaşma Sürecinde İnsan Kaynakları Departmanının Rolü
Yönetsel Açıdan Kurumsallaşma
Örgütsel Değişimin Yönetimi Süreci
Swot Analizi
Misyon- Vizyon
Hedeer
Bütçe
Vaka Çalışması – Örnek Şirket Kurulumu
Uygulamalı Güncel İş Hukuku
4857 Sayılı İş Kanunu Ve Kapsamı
İş Sözleşmesi Ve Türleri
İşin Düzenlenmesi
İşçinin Borç Ve Yükümlülükleri
İşverenin Borç Ve Yükümlülükleri
İş Sözleşmesinin Feshi Ve Sonuçları
İş Güvencesi
İş Yasasında Ücret
İş Yaşamında Fazla Çalışma
İş Sağlığı Ve Güvenliği
İş Yasasında Cezai Hükümler
İş Yasasında Kaynaklanan Tazminatlar(Kıdem-İhbar Ve Diğerleri)
Toplu İş Sözleşmeleri
Sendikal Oluşumlar
Yabancıların Çalışma İzinleri
6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun İş Hukukunayansımaları
İş Hukukunda İbra Müessesesi
İş Hukukunda Rekabet Yasağı
İş Yaşamında Güncel Bir Sorun ; Mobbing
Yaşanan Sorunlar- Güncel Mahkeme Ve Yargıtay Kararları

 İnsan Kaynakları Kursu Sertifikası
İnsan kaynakları kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur.

Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

 

 MEB Onaylı Online Doğrulamalı Sertifika
Online doğrulama sistemi Milli Eğitim Bakanlığı’nın sertifika doğrulamada kullandığı sistemdir. Sertifikanızın üzerindeki doğrulama kodunu https://e-ozel.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayarak sertifikanızı doğrulayabilirsiniz.
En Büyük Eğitim Kurumu Güvencesiyle Eğitim Alın
Yaklaşık 11 yıldır Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak binlerce eğitim düzenledik yüz binlerce kursiyeri sertifika sahibi yaptık. Örgün eğitim merkezi, Uzaktan eğitim merkezi, hizmet içi eğitim merkezi ve motorlu taşıt sürücüleri kursumuz ile binlerce farklı branşta MEB onaylı eğitim verme yetkisine sahip Türkiye’nin en büyük eğitim kurumuyuz.
 Güvenilir Resmi Onaylı Kurum
Tüm iş ve işlemlerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na ilgili yönetmelik ve yönergelerine uygun şekildedir. Bu yüzden içiniz rahat olsun.


 Hızlandırılmış Eğitimlerle Kariyerinize Odaklanın
Her ay binlerce kursiyer kurumumuzdaki kurslara kayıt olmakta ve kurumumuzdan eğitim almaktadır bu nedenle grup kontenjanlarımız hızlı şekilde dolmakta ve hemen eğitim süreciniz başlamakta, eğitiminiz sonrası merkezimizde yaptığımız kurs bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır.
Kaynak Kitaplar, Ders Notları, Örnek Soru Setlerimiz Ücretsiz
Kursiyerlerimize hem Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurslarda kaynak olarak tavsiye ettiği kitaplar, eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan ders notları, sınavlarda çıkan sorularımıza yakın deneme soruları ücretsiz olarak sunulur.
 Uygun Fiyat ve Özel Taksit İmkanları
Herkes eşit şekilde eğitim alabilsin diye mümkün olan en düşük fiyatlar ile sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz. İddiamız şudur ki bizden ucuzu kalitesiz, bizden pahalısı abartılıdır. Esnek ödeme seçenekleri, elden taksit imkanı, taksit erteleme, havale- EFT ile ödeme, vade farksız kredi kartı ile ödeme imkanlarımız tüm kursiyerlerimize açıktır.
 Herkes İçin Eğitim
Her birey rahat bir şekilde eğitim alabilsin diye kurumumuz engelli bireylerin kullanımına tam uyumlu halde hizmet vermektedir. Otoparkımızdan sınıflarınıza kadar ve eğitim süresi boyunca ihtiyaç duyulabilecek her şey için hazırlıklıyız.


Rakamlarla Ailemiz
01/01/2018 tarihi itibariyle;

445.174 Mutlu Kursiyer

73 Eğitmen

14 Teknik ve İdari Personel

10.6.2018 16:39:51

Etiketler: Özel Açılım Uzaktan Eğitim Kursu,İnsan Kaynakları Uzmanlığı Kursu


Hizmet verdiğimiz İşlemler

Eğitimlerimiz Profesyonelce ve Alanında Uzman Eğitmenler Tarafından Yapılmaktadır.

Eğitimcinin Eğitimi Kursu
Masaj Kursu Eğitimi
Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Kursu
Hasta Bakım Kursu
Avcılık Kursu
Aile Danışmanlığı Kursu
Emlak Danışmanlığı Kursu
Masaj Kursu
Çocuk Gelişimi Kursu
Hasta Kabul İşlemleri Eğitimi Kursu
İş Güvenliği ve İşçi Sağılığı Kursu
İşaret Dili Kursu
4-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri Kursu
Özel Eğitimde Yardımcı Eleman Yetiştirme Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Kursu
Halkla İlişkiler Kursu
Sekreterlik Kursu
Aşçı Eğitimi Kursu
Havuz Suyu Operatörlüğü Kursu
İşaret Dili Öğretici ve Tercüman eğitimi Kursu
Yedieminlik Kursu Sertifikası
Cilt Bakımı Kursu
İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu
Santralist Kursu
Sigortacılık Kursu
Strerilizasyon - Dezenfektasyon Kursu
Hijyen Eğitimi
İlkyardım Eğitimi
Pazarlama Eğitimi